2a edició O11

La segona edició del BLENDERCAT se celebrarà a Calella, coincidint amb la BLENDER CONFERENCE, (conferencies oficials organitzades per l’institut Blender d’Amsterdam (a Holanda), I que van des del 28 fins el 30 d’octubre d’enguany (2011).

veure el programa

El programa abreviat del Blendercat 2ona edició (octubre11) és:

 

Data: Divendres 29 d’octubre del 2011

Lloc: Sala de conferències Ajuntament vell

Direcció: Plaça de la Constitució,1

Horari/Tema:

18:00 h.-19:00h Presentació de BLENDERCAT i de las jornades del cap de setmana. A càrrec del President del Foto-Film Calella i del coordinador del Blendercat Marçal Mora.

19:30h – 21:00h Iniciació al Blender (pràctiques i mostra).

 

Data: Dissabte 30 d’octubre del 2011

Lloc: Sala de conferències Ajuntament vell

Direcció: Plaça de la Constitució,1

Horari/Tema:

10:00 h. – 14:00h MASTERCLASS impartida per l’Oliver Villar. Gerent de Blendtuts: Modelat amb pocs polígons d’un personatge.

16:00h – 18:00h CONFERÈNCIA:Empresa CAPTAE/ ESCANER 3D

18:30h – 20:00h DEMO: Cicles amb Blender – Abraham Castilla

 

Data: Diumenge 31 d’octubre del 2011

Lloc: Sala de conferències Ajuntament vell

Direcció: Plaça de la Constitució,1

Horari/Tema:

10:00 h. – 14:00h MASTERCLASS impartida per l’Oliver Villar. gerent de Blendtuts: Animació del modelat amb pocs polígons d’un personatge.

16:00h – 18:00h CONFERÈNCIA:Empresa COGNITIVATECH

18:30h – 19:30h DEMO i Novetats en Blender:  – Abraham Castilla

19:30 – 20:00h COMIAT: Agraïments i propostes que vindran pel Blendercat Abril 2012 (Festimatge12)

Si esteu interessats en assistir podeu deixar un missatge a blendercat@blendercat.org

Entrada amb confirmació prèvia d’assistència.

Més informació: www.blendercat.org

Per accedir a la masterclass:

SOCIS : GRATUIT

NO SOCIS: 10€

La resta d’activitats de la segoan edició del Blendercat és d’accés gratuït. Només a la MASTERCLASS es requereix ticket* d’entrada soci/no soci

Foto-Film calella és l’ entitat que organitza Blendercat, per més informació veure www.fotofilmcalella.org. Els socis de FFC tenen accés al masterclass gratuitament, els no socis,hauran d’abonar 10€ el primer dia per la masterclass que inclou 2 matins. La resta d’activitats son d’accés lliure.

Formulari d’inscripció (copia l’enllaç):

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=ca&formkey=dER5U3QyQUl6dzhCdUN4U01QTDVuQ1E6MQ#gid=0La segunda edición del BLENDERCAT se celebrará en Calella, coincidiendo con la BLENDER CONFERENCE, (conferencias oficiales organizadas por el instituto Blender de Amsterdam (en Holanda), y que van desde el 28 hasta el 30 de octubre de este año (2011 ).

ver el programa

El programa abreviado del Blendercat 2 ª edición (octubre11) es:

Fecha: Viernes 28 de octubre de 2011

Lugar: Sala de conferencias Ayuntamiento viejo

Dirección: Plaza de la Constitución, 1

Horario / Tema:

18:00 h.-19: 00h Presentación de BLENDERCAT y de las jornadas del fin de semana. A cargo del Presidente del Foto-Film Calella y del coordinador del Blendercat Marçal Mora.

19:30 h – 21:00 h Iniciación al Blender (prácticas y muestra).

Fecha: Sábado 29 de octubre de 2011

Lugar: Sala de conferencias Ayuntamiento viejo

Dirección: Plaza de la Constitución, 1

Horario / Tema:

10:00 h. – 14:00 h MASTERCLASS impartida por el Oliver Villar. Gerente de Blendtuts: Modelado con pocos polígonos de un personaje.

16:00 h – 18:00 h CONFERENCIA: Empresa CAPTAE / ESCANER 3D

18:30 h – 20:00 h DEMO: Ciclos con Blender – Abraham Castilla

 

Fecha: Domingo 30 de octubre de 2011

Lugar: Sala de conferencias Ayuntamiento viejo

Dirección: Plaza de la Constitució, 1

Horario / Tema:

10:00 h. – 14:00 h MASTERCLASS impartida por el Oliver Villar. gerente de Blendtuts: Animación del modelado con pocos polígonos de un personaje.

16:00 h – 18:00 h CONFERENCIA: Empresa COGNITIVATECH

18:30 h – 19:30 h DEMO y Novedades en Blender: – Abraham Castilla

19:30-20:00 h DESPEDIDA: Agradecimientos y propuestas que vendrán para el Blendercat Abril 2012 (Festimatge12)

Si estáis interesados ??en asistir pueden dejar un mensaje a blendercat@blendercat.org

Entrada con confirmación previa de asistencia.

Más información: www.blendercat.org

Para acceder a la masterclass:

SOCIOS: GRATUITO

NO SOCIOS: 10 €

El resto de actividades de la segunda edición del Blendercat es de acceso gratuito. Sólo en la MASTERCLASS se requiere ticket * de entrada socio / no socio

* Foto-Film calella es la entidad que organiza Blendercat, para más información ver www.fotofilmcalella.org. Los socios de FFC tienen acceso al masterclass gratuitamente, los no socios, deberán abonar 10 € el primer día por la masterclass que incluye 2 mañanas. El resto de actividades son de acceso libre.

Formulario de inscripción (copiar enlace):

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=ca&formkey=dER5U3QyQUl6dzhCdUN4U01QTDVuQ1E6MQ#gid=0The second edition of BLENDERCAT be held in Calella, coinciding with the BLENDER CONFERENCE (official conference organized by the Blender Institute in Amsterdam (Holland), and ranging from 28 to 30 October this year (2011 ).

view program

The program Shortcut Blendercat 2nd edition (octubre11) is:

Date: Friday, 28 October 2011

Location: Old Town Hall Conference Room

Address: Plaza de la Constitución, 1

Schedule / Theme:

18:00 pm-19: 00h BLENDERCAT  presentation of the events of the weekend.By the President of Foto Film Calella and the coordinator Blendercat Marçal Mora.

19:30 – 21:00 Introduction to Blender (and practices shown).

Date: Saturday 29 October 2011

Location: Old Town Hall Conference Room

Address: Plaza de la Constitución, 1

Schedule / Theme:

10:00 am – 14:00 pm MASTERCLASS  by Oliver Villar. Manager Blendtuts: Modelling a character with few polygons.

16:00 pm – 18:00 pm CONFERENCE: Company CAPTAE / 3D scanner

18:30 – 20:00 DEMO: Cycles with Blender – Abraham Castilla

Date: Sunday 30 October 2011

Location: Old Town Hall Conference Room

Address: Plaza de la Constitución, 1

Schedule / Theme:

10:00 am – 14:00 pm MASTERCLASS  by Oliver Villar. Blendtuts manager: animation modeling with few polygons of a character.

16:00 pm – 18:00 pm CONFERENCE: Company COGNITIVATECH

18:30 – 19:30 News and Demo in Blender: – Abraham Castilla

19:30 to 20:00 pm FAREWELL: Thanks for Blendercat and proposals that come April 2012 (Festimatge12)

If you are interested in attending can leave a message blendercat@blendercat.org

Entry with prior confirmation of attendance.

More information: www.blendercat.org

To access the master:

Members: Free

NON-MEMBERS: 10 €

The other activities of the second edition of Blendercat is free. Just the ticket MASTERCLASS * required entry partner / no partner

* Foto Film Calella is the entity that organizes Blendercat for more information see www.fotofilmcalella.org. The FFC members have access to the master free, non-members must pay € 10 for the first day masterclass with 2 mornings. The other activities are open access.

Registration form (copy link):

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=ca&formkey=dER5U3QyQUl6dzhCdUN4U01QTDVuQ1E6MQ#gid=0